Privacy Policy Emdesign

Deze privacy policy is van toepassing op alle door Emdesign en al haar dochterondernemingen (DG Cards, DG Creations en Melondust), geleverde producten en diensten.

 

Emdesign, gevestigd te Pieter Claesstraat 11, 1135 HJ Edam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Emdesign verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Emdesign van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Emdesign in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam, huisnummer, postcode, plaats en land)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • Email adres
 • Bankgegevens

 

Verwerkt Emdesign ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Emdesign verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

Emdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Het versturen van aanbiedingen per email of per post
 • Marketingkennis, verbetering en optimalisatie van onze diensten.
 • Gerichte marketingcampagnes en/of samenwerking met derde partijen om acties te ontwikkelen die aansluiten op uw interesses.

 

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Emdesign gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Emdesign zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy policy om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacy policy.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Emdesign zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Emdesign verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Emdesign gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@emdesign.nl.

 

Beveiliging

Emdesign hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Emdesign heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Emdesign toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Emdesign gebruik maakt van de diensten van derden, zal Emdesign in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Emdesign u hierover binnen 4 weken informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@emdesign.nl.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via info@emdesign.nl.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 juni 2018